Trong luyện thi IELTS TOEIC, chất lượng giảng viên đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo đầu ra. Phương pháp đào tạo phù hợp, cập nhật, giúp tạo động lực cho người học.

100% Giảng viên tại TEA academy là Thạc sĩ TESOL với ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài ra, Giảng viên đứng lớp phải đáp ứng được năng lực tiếng Anh phù hợp với lớp mình đang chịu trách nhiệm. Giảng viên cần đạt ít nhất 7.5 cho kỳ thi IELTS và ít nhất 900 cho k ỳ thi TOEIC.